7.53 Simonsen, J., I. L Pedersen og J. Møller-Jensen (2006): Evaluering af den klinisk nytteværdi af et konfigureret Klinisk Proces Modul: Et eksperiment med Evidensbaseret IT udvikling på akut apopleksi afsnit, Dansk Selskab for Medicinsk Informatik (DSMI) årsmøde d. 29.-30. marts 2006, Comwell Middelfart, Danmark.

Abstract

Baggrund og formål

Projektet er resultatet af et samarbejde mellem EPJ Enheden Roskilde Amt, Datalogi på Roskilde Universitetscenter (RUC) og CSC Scandihealth.
Projektet havde til formål at tilføre erfaringsgrundlag for efterfølgende EPJ projekter i Roskilde Amt/Region Sjælland med en brugerstyret, eksperimentel og evidensbaseret udviklings- og implementeringsstrategi. Et vigtigt delmål i projektet var at få vurderet hvorvidt det er muligt at identificere, målfastsætte og evaluere klinisk nytteværdier i et klinisk proces modul.

Metode

Definition, konfiguration og anvendelse af sundhedsfagligt indhold i et Klinisk Proces Modul med komparativ analyse af den kliniske nytteværdi målt før og under anvendelse af systemet i døgndrift over en uge.

Det sundhedsfaglige indhold i det anvendte Kliniske Proces Modul i CSC Clinical Suite blev defineret og efterfølgende konfigureret under 5 workshops med deltagelse af repræsentanter fra Neurologisk afdelings apopleksi afsnit, EPJ- enheden, leverandøren og RUC.

På den første workshop beskrev afdelingens repræsentanter hvilke kliniske oversigter som kunne afhjælpe problemer og informationsflaskehalse i det daglige arbejde med akutte apopleksi patienter. På de efterfølgende 3 workshops blev journalstruktur og indhold (standarddokumenter og resultatskabeloner), og standardplaner præciseret. På den sidste workshop blev det samlede resultat gennemgået inden indholdet i Klinisk proces blev konfigureret.

Undervejs blev effektmål identificeret, specificeret og prioriteret mhp. vurdering af den kliniske nytteværdi som skulle opsamles før og under anvendelse af det konfigurerede kliniske proces modul.

Resultat

Effektmålene omhandlede overblik og koordinering ved de af klinikerne identificerede centrale aktiviteter: Tavlekonference, Vagtskifte sygeplejersker, Stuegang og Gennemgang ved speciallæge. Arbejdsgange blev målt ved hjælp af Task Load Index (TLX) både ved normal brug af papirjournal og (til sammenligning) under brugen af Klinisk proces modul.

Data fra projektet viser indtil flere signifikant forskelle mellem før og under målinger fx at lægen ved stuegang oplever en signifikant forbedring for TLX som helhed og for hver enkelt TLX-parameter.

Konklusion

Forsøget er af alle parter bedømt som en succes.

Forsøget har vist at det er muligt at konfigurere det sundhedsfaglige indhold i et Klinisk Proces Modul ud fra klinikernes behov for overblik og opnå forbedret klinisk nytteværdi sammenlignet med papirjournalen.

Forsøget har givet Roskilde Amt og CSC Scandihealth værdifulde erfaringer, der gerne deles med andre aktører i Danmark.